Gezins Interventie Team

Casusregie in de praktijk

 

Het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo (voorheen onderdeel van Pandor Jeugdzorg) biedt ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen die te maken hebben met meervoudige problematiek. Complexe situaties - al dan niet met veiligheidsrisico’s - worden aangepakt en hierbij kan het Gezins Interventie team optreden als regievoerder. Yvette Nooijens, systeemtherapeutisch werker, legt uit wat een casusregisseur doet.

 

Wanneer de problematiek binnen een gezin complex blijkt, is soms regievoering noodzakelijk. Een casusregisseur meldt het gezin hiervoor aan en zet de lijnen uit. Yvette Nooijens vertelt: “Als casusregisseur onderzoek je samen met het gezin wat er nodig is om het weer in z’n kracht te zetten. Vaak zien we dat de inzet van verschillende disciplines nodig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat we moeten inzetten op systeemgerichte hulpverlening of juist individuele begeleiding, of behandeling voor de jongere in combinatie met intensieve opvoedondersteuning bij de ouders.”

 

Afstemming en evaluatie

Deze eerste fase is voor de casusregisseur vaak het meest intensief. In die fase worden samen met het gezin en de verwijzer doelen opgesteld van waaruit gewerkt gaat worden. Over het vervolg zegt Yvette: “Vanaf het moment dat alle hulp is ingezet ben je als casusregisseur vanuit een helikopterview betrokken en zal je de ingezette hulp monitoren en waar nodig bijstellen. Je hebt regelmatige afstemming met het gezin en met de hulpverlening die is ingezet, maar je bent ook verantwoordelijk voor het plannen van evaluaties met alle betrokkenen. Hierbij wordt ook altijd gekeken of het netwerk van het gezin betrokken kan worden als steunpilaren om het gezin weer in z’n kracht te zetten.”

 

Veiligheidsrisico's

Soms is er sprake van veiligheidsrisico’s binnen een gezin. Yvette: “Op dat moment zal je als casusregisseur samen met het gezin een zogenaamd veiligheidsplan opstellen waarin afspraken worden gemaakt om de veiligheid binnen het gezin te waarborgen. Je monitort dit plan vervolgens door regelmatig met het gezin en betrokkenen, zoals het eigen netwerk en de hulpverlening, af te stemmen of de veiligheidsafspraken worden nagekomen.”

Alle gemeentes in de provincie Zeeland en in West-Brabant-west kunnen een beroep doen op Praktijk Memo voor de inzet van casusregie. Deze is altijd tijdelijk, maar de duur staat niet vast. Yvette: “Pas wanneer de gestelde doelen zijn behaald, sluit je als casusregisseur de casus af.”

 

Meer weten over Casusregie (+)? Neem contact op met Joan Zegers, teamleider van het Gezins Interventie Team via j.zegers@praktijkmemo.nl