Algemene voorwaarden

Praktijk Memo is een praktijk voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden behandeling en begeleiding aan jeugd en volwassenen. Met een breed aanbod en de combinatie van zorg aan kinderen, jeugd en volwassenen beschikken we over multidisciplinaire expertise op het gebied van relatie-, gezins- en opvoedingsproblematiek.

Het zorgaanbod bestaat onder meer uit:

  • onderzoek;
  • behandeling;
  • begeleiding;
  • arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding;
  • beschermd wonen en
  • het leveren van goederen.

art. 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
*Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden is Memo BV, hierna te noemen "Praktijk Memo", gevestigd te (4614 EC) Bergen op Zoom aan de Meilustweg no. 31 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59305363.
*Wederpartij: alle de (contract)partijen die overeenkomsten sluiten met Praktijk Memo in de breedste zin des woords.
* Overeenkomst: Alle mondelinge en/ of schriftelijke overeenkomsten tussen de wederpartij en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
* Zorgverlener: De persoon die namens of in opdracht van Praktijk Memo verpleegkundige, geneeskundige en/of begeleidende zorg en alle andere zorggerelateerde werkzaamheden van welke aard dan ook verricht.

art. 2 Toepassing
* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of namens Praktijk Memo worden aangegaan.
* Opdrachten aan bij Praktijk Memo werkzame personen doen, bij aanvaarding daarvan slechts een verbintenis ontstaan tussen de wederpartij en de maatschap Praktijk Memo, voor zover de opdracht wordt aanvaard door de directie van Praktijk Memo of een gevolmachtigde van Praktijk Memo.

art. 3 Aanvang en duur van de overeenkomst
* De overeenkomst vangt aan op het moment dat Praktijk Memo een door of namens de wederpartij ondertekend en per bladzijde geparafeerd exemplaar van de overeenkomst en van de algemene voorwaarden retour heeft ontvangen, doch uiterlijk, vanaf het moment dat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst door een daartoe op grond van art. 2 van deze algemene voorwaarden bevoegde persoon.
* De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen.

art. 4 Gegevens van de wederpartij
* Wederpartij zal alle gegevens die de zorgverlener nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking stellen, waaronder begrepen een geldig identiteitsbewijs.
* Wederpartij zorgt ervoor, dat gebruiker tijdig op de hoogte is van (tijdelijke) adreswijzigingen. Wederpartij meldt dit voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk of per e-mail aan Gebruiker, onder vermelding van de datum waarop de verhuizing plaatsvindt.

art. 5 Veilige werkomgeving
* De wederpartij zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden en een geschikte werkplek voor hen en (personeel van) Praktijk Memo.
* Praktijk Memo heeft het recht om te weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

art. 6 Het honorarium en tarieven
* Praktijk Memo is gerechtigd de tijdsduur van de werkzaamheden, die mondeling en/of schriftelijk zijn afgesproken, te factureren bij de wederpartij.
* Praktijk Memo is gerechtigd elk kalenderjaar een tariefsverhoging door te berekenen van maximaal 5 %. De wederpartij krijgt hier uiterlijk 1 maand van tevoren bericht over.
* Praktijk Memo heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de wederpartij, de openstaande factuurbedragen heeft voldaan.

art. 7 Annulering van afgesproken (zorg)uren
* Het afzeggen van een afspraak door de wederpartij, dient de wederpartij minimaal 48 uur van tevoren te melden. Wanneer dit korter dan 48 uur is, worden deze overeengekomen uren op de volgende wijze in rekening gebracht door de gebruiker bij de wederpartij:
o tussen 48 en 24 uur ervoor: 50 % van de tijdsduur die is afgesproken.
o vanaf 24 uur ervoor: 100 % van de afgesproken tijdsduur, met een minimum van 40 minuten.
* Indien geen exacte tijdsduur is overeengekomen wordt voor de berekening van het bovenstaande uitgegaan van een tijdsduur van 60 minuten.
*Het honorarium dat voor de berekening wordt gehanteerd bedraagt het bedrag dat ook in rekening zou zijn gebracht indien de wederpartij de afspraak wel was nagekomen met een minimum van € 60,-- per uur voor een individuele behandeling en € 45,-- per uur voor een behandeling/begeleiding in groepsverband.
* Wanneer de zorgverlener verhinderd is om te komen, zal hij/zij zich inspannen om een vervanger te zoeken. Wanneer de zorgverlener geen vervanger heeft gevonden of in het geval van overmacht van zijn zijde, zullen zijn verplichtingen tijdelijk worden opgeschort en de afgesproken uren niet worden gefactureerd. Hij/zij zal dit melden aan de wederpartij. De wederpartij dient dan zelf, en op eigen kosten, voor vervanging te zorgen.

art. 8 Betaling en betalingsvoorwaarden
* De betaling van het factuurbedrag door de wederpartij dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, door middel van storting op het rekeningnummer: NL87 RABO 0101840632, ten name van Memo BV te Bergen op Zoom, zonder enig recht op inhouding, korting of verrekening, ongeacht de vraag of de kosten gedekt worden door de zorgverzekeraar.
De wederpartij is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling.
* Indien de wederpartij niet binnen de hierboven genoemde termijn heeft betaald, is deze, zonder ingebrekestelling, in verzuim.
De zorgverlener heeft dan het recht vanaf de vervaldatum de wederpartij een rente van één procent per maand, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
*De wederpartij ontvangt van Praktijk Memo een schriftelijke aanmaning om alsnog te betalen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte gevorderd. De wederpartij is verplicht aan dit verzoek binnen 14 dagen na de dag van verzending van de aanmaning te voldoen.
* Indien de wederpartij vruchteloos is aangemaand dient hij naast het reeds verschuldigde bedrag ook een vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte te voldoen zoals geregeld in het Besluit van 27 maart 2012, houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) en de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.
De minimale kosten die bij wederpartij in rekening kunnen worden gebracht bedragen € 40,--.
* De, door de wederpartij, gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en alle hierboven genoemde kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan.
* De zorgverlener is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de wederpartij volledig zijn voldaan.

art. 9 Reclame of klacht
* Een klacht, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, dan wel, voor zover niet reeds in het vorenstaande vervat, een reclame, met betrekking tot het factuurbedrag, dient schriftelijk, dan wel per e-mail binnen veertien dagen, na het verrichten van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk na factuurdatum, kenbaar te worden gemaakt door de wederpartij aan de directie van Praktijk Memo, op straffe van verval van rechten.
* Een reclame of klacht, schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

art. 10 Aansprakelijkheid
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens wederpartij of derden voor enige schade, dan in het geval dat de betreffende aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in het voorkomende geval tot uitkering overgaat. De wederpartij kan op verzoek inzage krijgen in de polis en polisvoorwaarden.
* Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat voor de werkzaamheden, waarin de schade is ontstaan, is gefactureerd door de zorgverlener.
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn, zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn zullen niet aansprakelijk worden gesteld, indien de wederpartij of derden de mogelijkheid hebben zich, ter zake van het ontstaan van de schade, rechtstreeks hun eigen verzekeringsmaatschappij, dan wel van een derde aan te spreken.
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn, zijn nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook die aan personen of zaken, zijn toegebracht, die derden hebben veroorzaakt, die werkzaamheden hebben verricht bij de wederpartij, ook al heeft de zorgverlener ze ingehuurd of aanbevolen.

art. 11 Opzegging/beëindiging
* Praktijk Memo, haar medewerkers en andere zorgverleners die namens Praktijk Memo werkzaam zijn en de wederpartij kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
* De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld
* De overeenkomst eindigt automatisch en met onmiddellijke ingang op het moment van overlijden van één van de partijen.
* Indien de overeenkomst wordt opgezegd/ beëindigd, is de wederpartij, of zijn zaakbehartiger in ieder geval verplicht het honorarium over de verrichtte werkzaamheden door de zorgverlener of door haar ingehuurde derden te vergoeden, plus alle onkosten.
* Praktijk Memo kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn schriftelijk beëindigen, indien sprake is van een dringende, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen redenen.
Onder dringende redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. Dat de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet naleeft;
b. Praktijk Memo geen financiering meer ontvangt;
c. De wederpartij weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
d. De wederpartij gedragingen vertoont jegens medewerkers en cliënten van Praktijk Memo of derden, die voortzetting van de overeenkomst niet langer mogelijk maken;
e. De omvang of zwaarte van de zorg door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;

art. 12 Toepassing recht
* Op alle overeenkomsten tussen de wederpartij en Praktijk Memo is het Nederlands recht van toepassing.
* Tevens zijn van toepassing de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

art. 13 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden
* Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.
* Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van Praktijk Memo.
* Praktijk Memo is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Praktijk Memo zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen door middel van een vooraankondiging op de website.
* Indien een wederpartij niet akkoord gaat met de voorgestelde gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij/zij het recht de overeenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen, tenzij Praktijk Memo ter gelegenheid van de opzegging zich akkoord verklaart met handhaving van de oude algemene voorwaarden.

Artikel 14 Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 14-11-2019 en vervangen alle overige, eerder gepubliceerde, algemene voorwaarden van Praktijk Memo.