Gezins Interventie Team 

Het Gezins Interventie Team (voorheen Pandor Jeugdzorg) van Praktijk Memo biedt ondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen in Zeeland en West-Brabant-west, die te maken hebben met meervoudige problematiek. De interventies zijn zowel individueel als systeemgericht. Cliënten kunnen bij het team terecht met vragen op elk leefgebied waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarnaast verleent het team ondersteuning in de opvoeding, begeleide omgangen en conflictscheidingen.

 

Het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo pakt complexe gezinssituaties aan en kan daarbij als regievoerder optreden. Hierbij wordt alle tijd en ruimte genomen die nodig is om positieve veranderingen in deze kwetsbare gezinnen te bereiken. Het team is flexibel, zorgvuldig en op de hoogte van de nieuwste juridische kaders. Het Gezins Interventie Team durft een standpunt in te nemen en koers te bepalen, altijd met het systeemgerichte en oplossingsgerichte perspectief in gedachten.

De korte lijnen met de andere teams van Praktijk Memo en met de partners binnen samenwerkingsverband Joost, maken het mogelijk dat er voor iedere cliënt een passend zorgtraject wordt opgesteld. 

 

Het team voert de volgende interventies uit:

Casusregie (+)

Ouderschapsbemiddeling

Parallel Solo ouderschap

(Omgangs)Begeleiding

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT)

Individuele begeleiding

 

Hieronder vind je een toelichting op elk van deze interventies.

 

Casusregie

Casusregie is bedoeld voor gezinnen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om te kunnen komen tot één plan, omdat ze zelf en de betrokken hulpverlening niet (meer) het overzicht en de regie hebben. De casusregisseur is verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van het gezinsplan (1 gezin-1 plan) met betrokkenen, en zorgt voor de coördinatie, begeleiding, volgen en toezien van het planmatig en doelgericht inzetten van (jeugd)hulp voor de jeugdigen en hun gezin/opvoeders. Doel is dat het gezin zelf weer in staat is de regie te voeren, eventueel met ondersteuning vanuit het sociale netwerk en/of met ondersteuning of begeleiding van het professionele netwerk.

 

Casusregie+

Casusregie + is vooral aan de orde bij gezinnen wanneer er is sprake van een zeer complexe situatie waarbij bijvoorbeeld justitiële disciplines betrokken zijn zoals de Rechtbank en waar regie nodig blijft op de uitvoering van de samenhangende hulpverlening.

 

Parallel Solo Ouderschap en Ouderschapsbemiddeling

Het Gezins Interventie Team begeleidt onder meer gezinnen die te maken hebben met een echtscheiding die moeizaam verloopt. De gespreksvoering is in eerste instantie gericht op de verwerking van de scheiding, waarna snel wordt gefocust op de onderlinge bejegening en conflictvermijding tussen de ouders.

Na een complete vraagverheldering wordt gekeken welke werkwijze het beste aansluit. Hierbij is het mogelijk gebruik te maken van parallel solo ouderschap of ouderschapsbemiddeling.

Bij onze inzet hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Ontwikkeling en veiligheid van de kinderen staan voorop;
  • We doen vraagverheldering aan de hand van een scheidingsanalyse;
  • We onderzoeken op welke manier ouders vorm kunnen geven aan hun samenwerking;
  • We werken zo preventief mogelijk;
  • We werken vanuit verschillende achterliggende methodieken waardoor het mogelijk is maatwerk te leveren per casus, dit altijd in overleg met betrokkenen;
  • Met kinderen worden, als hun leeftijd dit toestaat, gesprekken gevoerd om hen een stem te geven en te coachen.

 

Omgangsbegeleiding

Het doel van begeleid bezoeken is om ouders en kinderen plezierig, ontspannen en positief contact te laten hebben. Begeleide bezoeken worden ook ingezet om opvoedvaardigheden van ouders te analyseren en te versterken. Bijvoorbeeld als kinderen na een tijdelijke uithuisplaatsing, weer terug gaan naar huis. Bij begeleid bezoek wordt de veiligheid van het kind gewaarborgd doordat de begeleider onpartijdigheid toont, bezoek voorbereid en nabespreekt.

 

Intensieve Pedagogische Thuishulp(IPT)/Systeemgerichte Opvoedinterventies

Gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere problemen ervaren in het opvoeden en opgroeien. Hoofddoel is dat kinderen veilig en stabiel thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Dit wordt behaald door de gedragsproblemen van kinderen te verminderen, de opvoedvaardigheid van de ouders te vergroten en het sociaal netwerk meer te betrekken bij het gezin. Ontwikkelingsgerichte en intensieve begeleiding waarin er meerdere interventies per week zijn tussen de hulpverlener en het gezin of tussen de individuele jeugdige en de hulpverlener.

 

Begeleiding

Bieden van ondersteuning of begeleiding aan vooral jeugdigen maar ook aan ouders op het verbeteren van het gedrag. Begeleiding ten aanzien van het ontwikkelen en/of versterken van vaardigheden waarmee ongewenst gedrag verder voorkomen wordt. Het gaat veelal om een combinatie van gezinsproblematiek en gedragsproblematiek. Er wordt gewerkt aan verbeteren van sociale vaardigheden, zelfbeeld/zelfbewustzijn, relatie tussen ouders en kinderen.

 

 

Het Gezins Interventie Team van Praktijk Memo is een neutrale partij in de bemiddeling en begeleiding van ouders en kinderen, waarbij het kind centraal staat.

 

Aanmelden

Verwijzers kunnen via onderstaande knop een gezin aanmelden voor het Gezins Interventie Team. Wil je eerst overleggen, bel dan met teamleider Joan Zegers (06-12439495) of mail naar gezinsinterventieteam@praktijkmemo.nl