Begeleiding

Praktijk Memo biedt begeleiding aan jeugd en volwassenen in Bergen op Zoom en omgeving. Bij volwassenen gaat het om individuele begeleiding die wordt bekostigd vanuit de Wmo of PGB. Individuele begeleiding is praktische en sociale begeleiding in het dagelijks leven. Een begeleider of coach helpt u om zelfstandig te (blijven) leven. Met uw kind kunt u bij Memo terecht voor zowel individuele (ouder)begeleiding als voor groepsbegeleiding. 

Individuele begeleiding volwassenen (Wmo)

Door persoonlijke problemen en omstandigheden of door een beperking kan het zijn dat u (tijdelijk) de regie over uw leven bent verloren. De begeleiding richt zich op het motiveren, stimuleren en het zoveel mogelijk herwinnen van uw zelfstandigheid.

Resultaatgebieden van individuele begeleiding:
- financiën;
- zinvolle daginvulling;
- huisvesting/woongedrag;
- huiselijke relaties;
- zelfzorg en gezondheid;
- sociaal netwerk;
- maatschappelijk functioneren.

Aanmelden begeleiding

Wilt u gebruik maken van begeleiding? Via de website van uw gemeente kunt u een aanmeldformulier invullen. Uiteraard kan Praktijk Memo u hierbij ondersteunen.

Vervolgens maakt de gemeente een afspraak met u en kijkt ze op welke resultaatgebieden u ondersteuning wilt of behoeft. Naar aanleiding van dit gesprek stelt de gemeente een gespreksverslag op. Memo zet deze dan om naar een arrangement of zorgplan met daarin de te behalen doelen. De gemeente bepaalt het tarief waarvoor het arrangement uitgevoerd moet worden. Zij doet dit op basis van vaste gegevens en de te behalen resultaten.

Begeleiding jeugd

Individuele ambulante begeleiding

Individuele begeleiding kan een voorstel zijn direct vanuit de intake wanneer de doelen en verwachtingen vooral gericht zijn op ondersteunen en coachen, en niet op behandelen.

Een andere mogelijkheid is dat begeleiding ingezet wordt na een behandeltraject, zodat er duurzamer ondersteund kan worden op het vasthouden van resultaten. Voorbeelden hiervan zijn: duurzame contacten onderhouden, gericht op vasthouden van zelfbeeld, coachen en ondersteunen bij plannen en organiseren van taken, het blijvend ondersteunen in de ouder- kindrelatie en het bieden van een klankbord. Ons uitgangspunt is altijd de vraag van de cliënt.

 

Zowel de individuele begeleiding als de groepsbegeleiding geven we vorm vanuit een begeleidingsplan. Hierin staan de doelen van de zorg beschreven en deze blijven we evalueren. Daar waar mogelijk schalen we de zorg af en betrekken we het eigen netwerk van de cliënt.

Groepsbegeleiding

De groepsbegeleiding bij Praktijk Memo is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die bekend zijn met gedrag- en ontwikkelingsstoornissen en beschikken over een Jeugdwet indicatie. 

Jongeren nemen vanuit hun individuele leerdoelen en hulpvragen deel aan een groepsaanbod binnen een veilig en gestructureerd klimaat. De hulpvragen vormen het uitgangspunt van het aanbod met als doel om resultaatgericht te werken. Jongeren leren in toenemende mate sociaal competent te zijn en leren emoties herkennen en erkennen bij zichzelf en bij anderen. Daarnaast leren ze alternatief gedrag aan om adequaat om te gaan met prikkels, gevoelens en situaties.

Omdat jongeren van bovenstaande doelgroep vaak moeite hebben om binnen reguliere groepen plezier en vriendschap te ervaren, is dat een belangrijk element in ons aanbod.

Plezier komt tot stand vanuit een gevoel van veiligheid. Veiligheid wordt volgens ons gerealiseerd door:

  •  Kwaliteit van het aanbod en opleiding medewerkers

De Jeugdwet indicatie en gewenste resultaten vormen het uitgangspunt van het aanbod. De groep heeft vaste begeleiders die een bekend gezicht worden voor ouders en jongeren. Daarnaast is er altijd een senior begeleider aanwezig op de groep, die HBO is opgeleid.

  • Elke jongere telt

Praktijk Memo vindt het belangrijk dat er voor elke jongere individuele aandacht is binnen de groep. Respect, omgang, veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden. Wanneer de groepsleiding inschat dat een groep om bepaalde redenen niet bijdraagt aan het behalen van de resultaten, of de aanwezigheid bestaat dat de jongere zich onvoldoende sociaal-emotioneel zal ontwikkelen, communiceert ze dit met ouders en de jeugdprofessional. Op die manier willen we individueel sturen en de afstemming op de jongeren centraal laten staan. Elke jongere kan rekenen op steun van de groepsbegeleiders. Zij spreken jongeren bij correctie aan op gedrag en niet als persoon. Ook benoemen zij alternatief gedrag.

  • Duidelijke randvoorwaarden en structuur

Binnen de groepen werken we met duidelijke randvoorwaarden en een duidelijke structuur. Dit bieden we door een vast programma, waarbij de dag aan het begin van de groep wordt besproken. Denk hierbij aan vaste schermtijden, vrije spelmomenten, vaste eetmomenten en het volgen van een activiteit. Ook werken we op de woensdagmiddag en op zaterdagen middels een individuele doelenkaart. Deze bespreken we met de jongere voorafgaand aan de activiteit. Aan het einde van de dag bespreken we vervolgens met de jongere en de ouder hoe er aan de individuele doelen is gewerkt.

Groepsaanbod

Woensdagmiddaggroep
Elke woensdag biedt Praktijk Memo na schooltijd opvang. De begeleiders van Praktijk Memo kunnen de kinderen ophalen van school. Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind zelfstandig te brengen. Deze middag wordt er een sport- en spelactiviteit, creatieve activiteit en dierenverzorging aangeboden. Ook hierin integreren we de individuele doelstellingen. We bieden drie verschillende activiteiten aan in kleine groepen van maximaal vijf kinderen.
Zaterdag groepen
Op zaterdag biedt Praktijk Memo een groep aan. Tijdens deze groepen wordt er zowel in de ochtend als in de middag een activiteit aangeboden.
Vakantieopvang
Tijdens de vakanties biedt Praktijk Memo vakantieopvang. Dit houdt in dat we groepen aanbieden waarbij activiteiten worden ondernomen met de kinderen. Een verschil met de weekend opvang is dat er in de vakanties niet aan doelen wordt gewerkt. Ouders en kinderen kunnen naar eigen inzicht inschrijven, dat betekent dat de groepen gaan mixen.
Kookgroepen
Elke dinsdagavond in de oneven weken bieden we een kookgroep aan voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. In de even weken vindt dit plaats voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. De groep is bedoeld om de sociale vaardigheden van de jongeren te vergroten.  Dit wordt gedaan middels koken en een aanvullende, wisselende activiteit.