MEMO voor JEUGD

Praktijk Memo in Bergen op Zoom behandelt kinderen en jongeren bij wie er vragen of problemen zijn rondom het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast behandeling door een kinderpsycholoog bieden wij hen diagnostisch onderzoek, individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Jongeren kunnen bij Memo ook terecht voor arbeidstraining, dagbesteding & onderwijsbegeleiding (A,D&O) en het Fasehuis. 

Onderzoek

Praktijk Memo voert zowel bij jeugd als volwassenen onderzoek uit. Het onderzoek kan zich richten op een grote diversiteit aan onderzoeksvragen. Bij het onderzoek is naast een basispsycholoog altijd een regiebehandelaar betrokken.


Behandeling psychische klachten kinderen

Het zorgaanbod van Praktijk Memo wordt afgestemd op de hulpvraag van uw kind en het (gezins)systeem waarvan het deel uitmaakt. Het startpunt daarbij is de vraag of er sprake is van kind-eigen problemen of van factoren in de omgeving die uw kind ontregelen. We vinden het belangrijk om zicht te krijgen op het functioneren van uw kind in de belangrijkste leefmilieus: in het gezin, op school en in de vrije tijd met leeftijdsgenootjes.

Ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie aan ouders en andere gezinsleden maken meestal deel uit van het aanbod. Ouders worden zo goed toegerust om ontwikkelingen en gedragsveranderingen thuis voort te zetten en te stimuleren. 

 

Voor kinderen met behoefte aan langdurige ondersteuning, zoals bij autisme en ADHD, zijn er aansluitend op de behandeling uitstekende mogelijkheden voor begeleiding, in groepen met leeftijdsgenoten of individueel. Ook bieden wij voor kinderen en jeugd uit deze doelgroep weekend- en vakantieopvang, en tijdelijk verblijf in ons logeerhuis op de boerderij.

 

De meeste specialistische zorg die in het kader van Jeugdhulp wordt geleverd wordt als laagcomplexe jeugdhulp aangeduid. Bij een kleine groep jeugdigen richt de zorgvraag zich echter op meerdere domeinen. In dat geval spreken we van hoogcomplexe jeugdhulp. Lees hier meer over laag- en hoogcomplexe jeugdhulp.

VERWIJZING jeugd

Het aanbod van Praktijk Memo valt onder de niet vrij-toegankelijke jeugdzorg. Dat betekent dat u een verwijzing of beschikking nodig heeft van uw huisarts, medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente.


Groeps- en individuele begeleiding jeugd

Voor jeugd tot 18 jaar biedt Memo zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding aan. Individuele begeleiding stellen wij voor wanneer de doelen en verwachtingen vooral gericht zijn op ondersteunen en coachen, en niet op behandelen. Een andere mogelijkheid is dat begeleiding ingezet wordt na een behandeltraject met als doel de behaalde resultaten vast te houden. De groepsbegeleiding bij Praktijk Memo is voor jeugdigen die bekend zijn met gedrag- en ontwikkelingsstoornissen en die beschikken over een Jeugdwet indicatie. 


Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding (A,D&O) voor jongeren

Deze maatwerktrajecten zijn beschikbaar bij Praktijk Memo voor zowel jeugdigen als (jong)volwassenen die zijn vastgelopen binnen onderwijs- of werktraject, of geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben. Hierdoor is de ontwikkeling naar zelfredzaamheid of participatie gestagneerd. Door inzet van deze trajecten werken we samen toe naar grotere maatschappelijke participatie, of terugkeer naar onderwijsvormen of betaald werk.


FASEHUIS voor jongeren

Het Fasehuis is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 26 jaar die vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking een indicatie hiervoor hebben gekregen (via jeugdzorg of Wmo). Memo werkt in verschillende fasen toe naar zelfstandigheid.