Arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding (A,D&O)

 

 

Memo biedt maatwerktrajecten voor jeugdigen en volwassenen die zijn vastgelopen binnen hun onderwijs- of werktraject, of die geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben. Hierdoor is de ontwikkeling naar zelfredzaamheid of participatie gestagneerd. Door inzet van onze trajecten werken we samen toe naar een grotere maatschappelijke participatie, of een terugkeer naar onderwijsvormen of betaald werk. Hiervoor hebben wij arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding (A, D & O).

De Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding is beschikbaar voor zowel jeugdigen als (jong)volwassenen in de leeftijd van 12-60 jaar die zijn: -vastgelopen binnen onderwijs- en/of werktraject en/of; -geen zinvolle, gezonde en dagelijkse routine hebben en/of waardoor de ontwikkeling naar zelfredzaamheid en/of participatie stagneert. Door inzet van deze vorm en individuele begeleiding wordt toegewerkt naar grotere maatschappelijke participatie en/of terugkeer naar betaald werk of onderwijsvormen.

De locatie Arbeidstraning, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding in Bergen op Zoom is kleinschalig: er is in de ruimten maximaal plaats voor zes cliënten. Daar het vooral cliënten met psychiatrische ziektebeelden betreft en cliënten die baat hebben bij een strikte dagstructuur, is het voor hen beter om die structuur te handhaven.

Aanmelden A,D&O

Heeft u inhoudelijke vragen over arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding of wilt u zichzelf of uw kind aanmelden voor arbeidstraining, dagbesteding of onderwijsbegeleiding? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via 0164-243413 of info@praktijkmemo.nl.

Arbeidstraining

Arbeidstraining vanuit Memo is er vooral op gericht om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Tijdens dit traject werken we aan het versterken van werknemers-vaardigheden. Het  doel hiervan is om de afstand tot de arbeidsmarkt zo te verkleinen dat u in staat bent om mee te doen aan activiteiten die gericht zijn op re-integratie.

Dagbesteding

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten meer (kunnen) ondernemen en daardoor weinig sociale contacten hebben. Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. Hierbij helpt het om de zelfstandigheid bij jeugd en volwassen weer te vergroten waar mogelijk is. Bij de dagbesteding gaat het om structurele activiteiten onder de begeleiding van een professional.

Onderwijsbegeleiding

De jongeren die deelnemen aan onze onderwijsbegeleidingprogramma's, volgen tijdelijk geen onderwijs of hebben geen startkwalificatie behaald. Om een terugkeer naar school of het behalen van een startkwalificatie mogelijk te maken, wordt door bevoegde leermeesters en onderwijskundigen, onderwijsbegeleiding gegeven.

Verwijzing Arbeidstraining, Dagbesteding & Onderwijsbegeleiding

De begeleiding in de arbeidstraining voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bij uw gemeente kunt u een indicatie aanvragen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Vervolgens wordt u uitgenodigd op gesprek bij de gemeente en wordt gekeken op welke resultaatgebieden u ondersteuning wilt/behoeft. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een gespreksverslag opgesteld. Deze zal door Memo worden omgezet naar een begeleidingsplan met daarin de te behalen doelen. Als u nog ingeschreven staat op een school kunnen wij in samenwerking met de school een maatwerkoplossing aanbieden.

Nog geen 18 jaar? Dan verloopt de verwijzing niet via de Wmo, maar via het Centrum voor Jeugd en Gezin of de huisarts.

Eigen bijdrage volwassenen

Voor individuele begeleiding vanuit de Wmo wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Op de website van uw gemeente vindt u een Wmo aanmeldformulier.